Loading

Sådan bør du sortere dit elektronik affald

Du ved sikkert allerede godt, at du ikke må smide din brugte tablet, smartphone eller bærbare PC i den almindelige skraldespand til husholdningsaffald, men ved du også, hvad du i stedet skal gøre af brugt elektronik? Ellers er du så heldig, at vi her stiller skarpt på netop dette. Vi kigger nærmere på, hvordan du bør sortere dit elektronikaffald, hvad der gælder som elektronisk affald, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal af med brugt elektronik.

 

Mængden af elektronisk affald er eksploderet

Overalt i verden stiger forbruget af elektroniske apparater, og derfor bliver der selvsagt også produceret mere og mere elektronikaffald. Skal vi minimere vores negative indflydelse på miljøet, er det alfa og omega, at dette elektronikaffald bliver håndteret på hensigtsmæssig vis. Mange materialer kan genanvendes, og som minimum skal potentielt farlige stoffer i de elektroniske apparater skaffes af vejen på forsvarlig vis, så stofferne ikke ender i for eksempel grundvandet eller bliver til farlige gasser ved forbrænding. Dette kigger vi nærmere på senere i blogindlægget.

 

 

I 2018 blev der produceret knap 50 millioner ton elektronikaffald på verdensplan. I år 2010 var tallet under 34 millioner ton. Den hastigt stigende mængde elektronikaffald skyldes sandsynligvis dels, at vores verden generelt bliver mere og mere digitaliseret og dels, at middelklassen i mange lande er vokset. Den voksende middelklasse betyder, at flere og flere får adgang til elektroniske apparater såsom smartphones og tablets, og dét resulterer naturligvis både i en øget produktion og en større mængde elektronisk affald.

 

At smartphonen efterhånden er blevet allemandseje, vidner om økonomisk udvikling i mange lande, hvilket naturligvis må anses som værende en god ting. Dog er det problematisk, at mængden af elektronikaffald stiger, hvis ikke vi bliver bedre til at håndtere det. Det mest kritiske i forhold til elektronikaffald er altså ikke, at mængden af denne type affald stiger, men derimod at vi ikke formår at genbruge ressourcerne i elektronikaffald i nær så høj grad, som vi burde.

 

Vil du gøre dit for at sikre, at ressourcerne i de brugte elektroniske apparater bliver genanvendt, hvorved presset på vores kære natur bliver minimeret? Så skal du sørge for at sortere dit elektronikaffald korrekt. Først og fremmest skal vi imidlertid lige have styr på, hvad elektronikaffald egentlig er for en størrelse.

 

Hvad tæller egentlig med som elektronikaffald?

Langt hen ad vejen giver det sig selv, om noget kategoriseres som elektronikaffald eller ej. Der findes imidlertid også en del produkter, som kun de færreste sandsynligvis ville klassificere som elektronikaffald ved første øjekast. Derfor skal vi lige have specificeret, hvad ”elektronikaffald” egentlig dækker over, så du er helt skarp på, hvad der skal sorteres som elektronisk affald, og hvad der ikke skal.

 

Som tommelfingerregel kan man sige, at kategorien ”elektronisk affald” dækker over brugte apparater, der har en ledning eller er batteridrevne. Det vil sige for eksempel kommunikationsapparater og husholdningsmaskiner såsom tablets, computere, køleskabe og deslige. Ifølge Miljøstyrelsen gælder det imidlertid også, at for eksempel musikalske postkort og blinkende børnesko skal sorteres som elektronikaffald. Det skyldes, at disse produkter indeholder batterier. Selvom man ikke umiddelbart tænker, at man her har at gøre med ”farligt affald”, når man smider et par aflagte børnesko og de syngende fødselsdagskort fra sidste år ud, er det altså netop, hvad disse genstande skal klassificeres som.

 

Du skal blandt andet sortere følgende produkter som elektronikaffald:

 

 • Mobiltelefoner og smartphones
 • Tablets
 • Stationære og bærbare computere
 • Køkkenmaskiner såsom røremaskiner, (stav)blendere og juicepressere
 • Frysere og køleskabe
 • (Mikrobølge)ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere
 • Hårtørrere, fladjern og krøllejern
 • Barbermaskiner
 • Fjernsynsapparater og radioer
 • Fjernbetjeninger
 • Musikalske kort og talende bamser
 • Blinkende sko og lyskæder.

Er du i tvivl om, hvorvidt en genstand skal sorteres som elektronikaffald eller ej, har en del kommuner udviklet sorteringsguides. Det gælder for eksempel i Aarhus Kommune og hos Sønderborg Forsyning. Her kan du indtaste stort set en hvilken som helst genstand og få svar på, hvordan denne specifikke genstand skal sorteres. Du kan i nogle tilfælde også få svar på, hvad der sker med genstanden, når den bliver smidt ud.

 

Har du ikke mulighed for at slå op i en sorteringsguide, kan du få svar på dine spørgsmål på din lokale genbrugsstation. Saml blot alle de genstande, du er i tvivl om, hvordan du skal bortskaffe, og rådfør dig på genbrugsstationen, når du afleverer dit affald. Hellere spørge en gang for meget end ende med at skaffe ting af vejen på uhensigtsmæssig vis, fordi du er i tvivl om affaldssorteringen.

 

Derfor er det vigtigt med hensigtsmæssig sortering af elektronisk affald

Der er flere gode grunde til, at du bør sortere dit elektronikaffald på den rigtige måde. Dels gælder det, at elektroniske apparater indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet, og dels kan de indeholde kostbare stoffer, der bør blive genanvendt. Herudover gælder det, at man så vidt muligt bør genbruge materialer som plastic og metal, som nemt kan smeltes om til nye produkter. På den måde minimeres presset på kloden.

 

Her nedenfor kigger vi nærmere på de tre gode grunde til at bortskaffe elektronikaffald på den rigtige måde.

 

Elektronikaffald indeholder skadelige stoffer, som kan forurene miljøet

Mange elektroniske apparater indeholder stoffer, der kan være skadelige for miljøet, og som derfor ikke bør ledes ud i for eksempel det kære grundvand. Det gælder stoffer som blandt andet kviksølv og bly, men også mange andre bestanddele i elektronikaffald kan potentielt være skadelige for naturen omkring os.

 

Et af formålene med at sortere elektronikaffald er at sikre, at skadelige stoffer ikke ender ude i naturen, hvilket der er risiko for, hvis du smider dit elektronikaffald ud sammen med dit almindelige restaffald. Ved forbrænding kan skadelige stoffer for eksempel blive til farlige gasser, der sendes ud i luften omkring os.

 

Når du smider elektronisk affald ud på korrekt vis, bliver det sendt til miljøhåndtering. Her bliver de skadelige stoffer taget ud af affaldet, så de ikke ender ude i naturen. De materialer, der kan genanvendes, bliver sendt videre i systemet, så de kan blive tryllet om til nye produkter.

 

Elektroniske apparater kan indeholde dyrebare ressourcer, der bør genanvendes

Du bør sortere brugt elektronik for at sikre, at skadelige stoffer ikke ender ude i naturen. Samtidig gælder det, at der typisk findes dyrebare ressourcer i elektronikaffald, som bør genanvendes på den ene eller anden måde.

 

Elektronik kan for eksempel indeholde sølv, guld, kobber og palladium. Sidstnævnte er et relativt ukendt metal, hvis pris er steget eksplosivt de seneste år. Efterspørgsel på netop dette stof stiger og stiger, men udbuddet følger ikke med, og netop derfor er stoffet blevet så meget værd. Du finder palladium i blandt andet smartphones, så når du afleverer din brugte smartphone på en genbrugsstation, er du medvirkende til, at dette kostbare stof kan genbruges i nye apparater eller i for eksempel biler, hvor metallet benyttes til at gøre køretøjerne mere miljøvenlige.

 

At genbruge dyrebare ressourcer giver naturligvis rigtig god mening set fra et økonomisk perspektiv. Samtidig giver det også god mening at genbruge ressourcer i forhold til at minimere belastningen af miljøet. Udvindingen af forskellige ædelmetaller tærer på naturen i de områder, hvor metallerne findes, og derfor er det også i forhold til bæredygtighed en fordel at genbruge ædelmetallerne fra elektronikaffald.

 

Som en ekstra prik over i’et gælder det, at hvis man genbruger for eksempel guld, vil mængden af ulovlige guldminer sandsynligvis dale. De ulovlige guldminer er farlige at arbejde i og har været skyld i mange dødsfald igennem tiden, hvorfor de naturligvis helt og holdent bør elimineres. Bliver guld genbrugt, bliver efterspørgslen på metallet lavere, og dermed bliver det mindre attraktivt at etablere ulovlige miner. Det er endnu en god grund til, at ædelmetallerne i elektronisk affald bør genanvendes.

 

Det er bæredygtigt at genanvende materialer som plastic og metal

Foruden de kostbare ressourcer som guld og palladium i elektroniske apparater, indeholder de naturligvis også mange andre materialer, som med fordel kan genanvendes.  

 

Global opvarmning og klima fylder generelt meget på den politiske dagsorden og optager også flere og flere forbrugere. Derfor er der heldigvis også mange, der er begyndt at gøre en aktiv indsats for at være mere bæredygtige – blandt andet ved at affaldssortere korrekt. Ligeledes er der mange, der går op i at købe produkter, der kan genanvendes eller er fremstillet af genanvendte materialer. Det er en fantastisk udvikling for vores kære klode. 

Hver gang der skal produceres nye materialer, udledes CO2 til atmosfæren. Det gør der naturligvis også, når forskellige materialer bliver tryllet om til nye produkter – dog i mindre grad. Sammenlignet med at producere produktet uden genanvendt materiale, må et produkt af genbrugsmaterialer alt andet lige siges at være en del mere bæredygtigt.

Fra elektronikaffald kan blandt andet glas, metal og plastic genanvendes og blive lavet om til eksempelvis nye elektroniske apparater. På den måde minimeres presset på vores planet en smule sammenlignet med, hvis man skulle bruge nyt plastic- og metalmateriale i produktionen. Det giver altså rigtig god mening at affaldssortere korrekt, så alle ressourcer indgår i produktionskredsløbet så længe som muligt.

 

Hvordan kommer jeg af med mit elektronikaffald?

Elektronik defineres som farligt affald, og derfor må du ikke smide brugt elektronik i din affaldscontainer sammen med almindeligt restaffald. I alle danske kommuner skal det imidlertid være muligt at komme af med elektronisk affald – og andre former for farligt affald – på den ene eller anden måde.

 

Af Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår følgende:

 

”Kommunerne skal sørge for, at der er affaldsordninger, og sikre, at ordningerne lever op til de krav, der er i affaldsbekendtgørelsen. Kommunerne kan inden for rammerne i affaldsbekendtgørelsen variere ordningerne, som de ønsker, så derfor kan der være forskel på affaldsordningerne fra kommune til kommune.”

 

Det vil altså altid være muligt at komme af med elektronisk affald, men der kan være forskel på, hvordan forskellige kommuner håndterer opgaven med bortskaffelse af elektronikaffald. Derfor gør du klogt i at sætte dig ind i, hvordan reglerne og mulighederne er i netop din kommune. På den måde er du sikker på, at du får bortskaffet dit elektronikaffald på den rigtige måde.  

 

Flytter du til en anden kommune, kan det være, du skal vænne dig til nye regler, og desuden kan der være forskellige affaldssorteringsløsninger i forskellige nabolag eller byer i én og samme kommune. For eksempel er det kun ved nogle containere, der er sortering af batterier og elpærer. Vil du være sikker på, at du sorterer dit farlige affald korrekt, skal du altså orientere dig om, hvilke regler der er for affaldssortering netop dér, hvor du bor.

 

Det gælder som regel, at større elektroniske apparater skal afleveres på en genbrugsstation, hvorefter de genanvendelige dele bliver sendt videre i systemet. I nogle kommuner er det imidlertid også muligt at komme af med disse ved at stille dem ud til storskrald, hvis der er en storskraldsordning. Er der en storskraldsordning der, hvor du bor, vil du som regel selv skulle bestille afhentning af storskrald, når du har noget, du skal af med. Igen gælder det, at du kan orientere dig på din kommunes hjemmeside, hvor du typisk også vil have mulighed for at bestille afhentning af storskrald.

 

Er der tale om mindre elektroniske apparater såsom mobiltelefoner og lyskæder, vil du i nogle tilfælde have mulighed for at aflevere elektronikaffaldet sammen med dit almindelige husholdningsaffald. For eksempel kan du i nogle kommuner binde elektronikaffald og brugte batterier fast på din affaldscontainer i en gennemsigtig plastikpose, hvorved dette farlige affald bliver afhentet sammen med alt dit andet affald. I andre kommuner er det nødvendigt at aflevere elektronikaffald i alle afskygninger på en genbrugsstation – det gælder også batterier, elpærer og opladerkabler.

 

På din kommunes hjemmeside kan du blive klogere på, hvordan affaldssorteringen forløber netop her. Bor du til leje, kan du naturligvis også kontakte din udlejer for at blive klogere på, om der for eksempel er en særlig storskraldsordning ved lejemålet, og hvordan den i så fald fungerer.

 

Behandling af elektronikaffald – hvad sker der med mine brugte apparater?

Når du afleverer brugt elektronik på en genbrugsstation eller sammen med resten af dit affald, er formålet at sikre, at de genanvendelige materialer bliver tryllet om til nye produkter, imens eventuelle skadelige stoffer bliver afskaffet på hensigtsmæssig vis. Dermed bruges ressourcerne igen og igen, imens de skadelige stoffer holdes væk fra naturen, hvor de virkelig kan skabe ravage.

 

Når du sorterer dit elektroniske affald, bliver apparaterne brudt op, så genanvendelige materialer og metaller kan benyttes til andre ting. For eksempel kan glas og plastic smeltes om og bruges til nye produkter. Det samme gælder metaller, hvad end der er tale om ædelmetaller eller andre former for metalmateriale. Skadelige stoffer bliver naturligvis også genanvendt, hvis det er muligt, og ellers bliver de bortskaffet på forsvarlig vis.

 

Som vi allerede har været inde på, belaster vi kloden hver gang, vi skal producere nye materialer – for eksempel nyt plastmateriale. Derfor er det en enorm fordel, når materialer genbruges. Jo mere vi genbruger, des mindre skal vi producere fra bunden af, og dét er virkelig noget, der batter i forhold til miljøproblematikken.

 

Der er strenge krav til, hvordan elektronisk affald bliver skaffet af vejen, når du afleverer det på en kommunal genbrugsstation, og du kan således være helt sikker på, at det bliver håndteret på den mest hensigtsmæssige måde, hvis du afleverer det her. Det gør sig ikke nødvendigvis gældende, hvis du skaffer dig af med dine elektroniske apparater på anden vis.

 

En stor del af verdens samlede elektronikaffald er tidligere endt på det sorte marked, og selvom dette problem bliver mindre og mindre, gælder det fortsat, at der er nogle, der tjener penge på særligt de ædelmetaller, der forefindes i elektronikaffald. Desværre bliver andre materialer sjældent genanvendt, hvis elektronikaffaldet først er endt på det sorte marked, og derfor skal dette helst undgås. Desuden gælder det, at man her ikke har nogen form for kontrol med eller overblik over, hvordan affaldet håndteres, og det kan skabe store miljømæssige problemer.

 

Størstedelen af verdens elektroniske affald bliver ikke genanvendt

Der er flere gode grunde til, at man bør genanvende elektronikaffald, og heldigvis er der inden for de sidste år kommet mere og mere fokus på genbrug og genanvendelse af materialer. Desværre er det fortsat ikke nok, og i 2016 var det således blot 20 % af verdens elektronikaffald, der beviseligt blev indsamlet og genanvendt.

 

Alt det elektronikaffald, der ikke beviseligt er blevet indsamlet, ligger for eksempel hjemme i folks gemmer. Herudover er der formodentlig en del elektronisk affald, der bliver genanvendt uden om officielle kilder samt en del affald, der rigtigt nok ender på genbrugsstationer, men ikke bliver registreret korrekt. Sidst, men ikke mindst, bliver en stor mængde elektronikaffald sandsynligvis sendt til forbrænding, selvom det kan resultere i, at de skadelige stoffer i apparaterne sendes ud i atmosfæren.

 

Fra EU’s side er der strenge krav til, hvordan elektronisk affald håndteres i medlemslandene. Der bliver sat ambitiøse mål for, hvor stor en del af de brugte elektroniske apparater i landene, der skal genanvendes på den ene eller anden måde. På den måde kan man forhåbentlig nedbringe mængden af elektronikaffald i EU-landene og derved både gøre en forskel for økonomien og for miljøet.  

 

IT kan genbruges igen og igen og igen

Du kan naturligvis aflevere dit elektronikaffald til genbrug igennem din kommunes affaldssystem. Det gælder imidlertid, at mange elektriske apparater bliver kasseret, selvom de fortsat virker, og dét er en skam. Hvis der er noget, der er bedre end genanvendt elektronik, er det nemlig elektronik, der bliver genbrugt og får lov til at være til glæde og gavn af flere omgange.

 

Virker dine elektriske apparater ikke længere, er der naturligvis ikke mange andre løsninger end at smide dem ud. Fungerer for eksempel din smartphone fortsat, er der imidlertid ingen grund til endegyldigt at kassere den, selvom du har købt en ny. Den kan fortsat sagtens benyttes af en bruger enten herhjemme eller i for eksempel et udviklingsland, og derfor bør du overveje muligheden for at få elektroniske apparater genbrugt.

 

En undersøgelse foretaget af DBA viser, at halvdelen af danskerne har en mobiltelefon liggende derhjemme i skuffen. Langt hen ad vejen er der tale om mobiltelefoner, der stadig fungerer upåklageligt, og som derfor med fordel kunne sælges videre til en ny ejer. Undersøgelsen viser samtidig, at elektronik er det tredje mest populære at handle på netop DBA, så der er alverdens gode muligheder for at lade mobiltelefonen være til glæde og gavn for en ny bruger.

 

Sælg dine brugte apparater gennem Blue City

Ud over at du kan sælge for eksempel din smartphone eller din laptop på DBA, gælder det også, at flere virksomheder har sat ind på netop genbrug af IT. Det gælder blandt andet os hos Blue City. Vi har specialiseret os i genbrugt IT, hvilket betyder, at du kan indlevere dine elektroniske apparater til os, hvorefter vi sætter dem i stand og gør dem klar til videresalg.

 

 

 

Når du indleverer for eksempel din brugte smartphone til os, får du et pengebeløb til gengæld, som du enten kan vælge at få udbetalt eller at bruge på andre produkter i vores butikker eller vores webshop. Der er altså en klar økonomisk fordel i vælge denne løsning fremfor at kassere din smartphone eller lade den ligge derhjemme og samle støv.

 

Ud over det økonomiske aspekt i at genbruge elektronik, gælder det naturligvis også, at det har en enorm fordel set fra et miljømæssigt perspektiv. Ved at sælge dine brugte apparater til os, får de nemlig nyt liv, og det betyder, at der skal bruges færre ressourcer på at producere nye apparater.

 

Indleverer du en smartphone, tablet eller computer til os, sørger vi for at fjerne al data på apparatet, så dine billeder og andre filer samt koder bliver slettet. Skal apparatet sættes i stand, klarer vi også dén, hvorefter vi sætter det til salg. Lever et produkt ikke op til den høje standard, der er inden for eksempelvis smartphones herhjemme, kan apparatet typisk sælges videre i et udviklingsland. Stort set ethvert elektronisk apparat kan genbruges, og selvom det ikke er den nyeste iPhone, du har til at ligge derhjemme, er der således gode chancer for, at du kan sælge den videre til os. Om den er brugt, men så god som ny, eller den tydeligvis har nogle år på bagen, er vi interesserede i din brugte smartphone.

 

Ved at sælge dit elektroniske affald gør du en forskel for miljøet, og samtidig er der en økonomisk gulerod i det. Endnu en fordel ved denne løsning er, at du selv slipper for besværet med at skulle sælge på den ene eller anden platform, men i stedet blot kan indlevere dine apparater og indkassere pengene for dem.